დაბადება:                                  გარდაცვალება:                         ბუნებრივი მატება:

2014 წელს:  60 635                     2014 წელს: 49 087                  2014 წელს  + 11 548
2015 წელს:  59 249                     2015 წელს: 49 121                    2015 წელს  + 10 128
2016 წელს:  56 569                     2016 წელს: 50 771                    2016 წელს  + 5798
2017 წელს:  53 293                     2017 წელს: 47 822                    2017 წელს  + 5471
2018 წელს:  51 138                      2018 წელს: 46 524                   2018 წელს  + 4614
2019 წელს:  48 296                    2019 წელს: 46 659                    2019 წელს  + 1637
2020 წელს:  46 520                    2020 წელს: 50 537                   2020 წელს – 4017
2021 წელს:   46 946                    2021 წელს: 59 906                   2021 წელს  – 13 960
2022 წელს:  42 319                     2022 წელს: 49 118                    2022 წელს – 6 799

2023 წელს: 40 214                      2023 წელს: 42 756                   2023 წელს – 2 542